godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Koło naukowe “BYĆ JAK IGNACY”

Nasza szkoła jest placówką, w której ucząc kreatywności i rozbudzając ciekawość, przygotowuje się uczniów do wielkiej przygody, jaką jest poznawanie otaczającego nas świata. Stąd pomysł przystąpienia do projektu, którego cele znakomicie wpisują się w jej założenia.

Koło naukowe BYĆ JAK IGNACY w roku szkolnym 2016/2017 skupiało 36 uczniów z klas piątych i szóstych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nie były wybitne uzdolnienia i średnia ocen, ale zainteresowanie naukami przyrodniczymi, chęć ich rozwijania oraz gotowość do działania.

Inicjatorką przystąpienia szkoły do projektu oraz opiekunem koła była nauczycielka przyrody, dla której główną wskazówkę stanowiły słowa Janusza Korczaka

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj.
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć.

Realizacja celów programu dydaktyczno-wychowawczego opracowanego na potrzeby koła opierała się na stosowaniu kreatywnych metod nauczania, aktywizujących uczniów. Podczas zajęć kładziono nacisk na łączenie wiedzy z praktyką, co miało na celu wskazanie dzieciom związku między tym, czego uczą się w szkole a realnym życiem.

Podczas zajęć stosowano:

 • metody naukowe (uczniowie stawiali hipotezy i je weryfikowali za pomocą obserwacji i eksperymentów),
 • metody badawcze (uczniowie obserwowali oraz samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty).

Tematyka spotkań obejmowała głównie zagadnienia z zakresu:

 • przemian chemicznych – zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów ze współczesnym pojęciem materii, wyjaśnienie jej budowy, zmienności, jedności i niezniszczalności oraz pokazanie zastosowania chemii w życiu codziennym,
 • zjawisk fizycznych, głównie prądu elektrycznego.

Tej dziedzinie poświęcono dwa spotkania. Oba prowadzone były przez doświadczonego konstruktora-elektronika. Kolejne warsztaty nie były już zabawą, ale polegały na zbudowaniu obwodu przy pomocą cyny i lutownicy. Zadaniem uczniów było odpowiednie zmontowanie układu z rzeczywistych elementów: płytki drukowanej, rezystorów, przewodów, gniazd i wyświetlaczy. Uczniowie musieli przyłączyć źródło napięcia elektrycznego, zmierzyć prawidłowość połączenia obwodu i zaobserwować efekty swojej pracy w postaci świecącego symbolu na wyświetlaczu. Montaż poszczególnych elementów wymagał od nich ogromnej precyzji. Zajęcia pokazały uczniom, że współczesne urządzenia do realizacji najprostszej funkcji (np. wyświetlenia jednaj litery) wykorzystują wiele elementów połączonych w logiczną całość.

Istotą realizacji celów programu koła BYĆ JAK IGNACY było działanie wielokierunkowe i wieloaspektowe. Z tego powodu zwrócono również uwagę na pozanaukowe dokonania Ignacego Łukasiewicza, który był nie tylko znakomitym wynalazcą, ale również bardzo dobrym człowiekiem – filantropem, dobroczyńcą i społecznikiem. Chcąc naśladować jego działania także w tym zakresie, członkowie koła wzięli udział w akcji charytatywnej “Radosne Święta w Każdym Domu”, podczas której w sklepie sieci BIEDRONKA zbierali produkty żywnościowe przekazywane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Środzie Wielkopolskiej najuboższym mieszkańcom miasta.

Sporo miejsca poświęcono promocji działalności koła, wykorzystując w tym celu przede wszystkim portal społecznościowy facebook oraz łamy lokalnej prasy.

Promując swoją działalność koło BYĆ JAK IGNACY nie ograniczało się wyłącznie do obrazu i słowa czytanego, ale tak jak politycy w kampanii wyborczej spotykają się ze swoimi wyborcami, tak i jego członkowie postanowili wyjść do ludzi. Okazją ku temu było przedsięwzięcie pt. UCZNIOWIE TRÓJKI SZUKAJĄ ŚLADÓW POLSKICH WYNALAZCÓW, w ramach którego członkowie koła wybrali się do Poznania, gdzie trafili do kilku miejsc poświęconych wybitnym postaciom. Przemierzając poznańskie ulice, sprawdzali oni wiedzę przechodniów na temat polskich odkrywców, opowiadając im przy tej okazji o swoich działaniach, niezorientowanym zaś – przypominali fakty dotyczące między innymi sylwetki i zasług Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika oraz Ignacego Łukasiewicza.

Do realizacji celów programu koła BYĆ JAK IGNACY zachęcono również uczniów innych szkół. W tym celu zorganizowano dwa konkursy, nad którymi patronat objęła Polska Spółka Gazownictwa:

 • Powiatowy Konkurs Informatyczny “Śladami Ignacego Łukasiewicza”,
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy pt. “Co wiesz o polskich wynalazkach i ich twórcach?”.

Realizacja celów założonych w programie dydaktyczno-wychowawczym koła odbywała się nie tylko w szkole, ale i poza nią. Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z :

 • Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Centrum Nowoczesności MŁYN WIEDZY w Toruniu.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych tam zajęciach, które rozbudziły w nich ciekawość badawczą.

Koło BYĆ JAK IGNACY było wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli, dzieci i ich Rodziców:

 • z inicjatywy Rodziców, przy pomocy nauczycielki języka polskiego – Pani Katarzyny Wiatrowskiej członkowie koła napisali list do Komisji ds. Nazewnictwa Ulic Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, w którym poprosili, aby jednej z ulic w naszym mieście nadać imię Ignacego Łukasiewicza.
 • Pani dr Katarzyna Kowalczewska-Madura – pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prywatnie – mama jednego z uczniów była współautorką zestawu pytań w konkursie wiedzy pt. “Co wiesz o polskich wynalazkach i ich twórcach?”
Skip to content