godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. sp3sroda.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki zawierające dźwięk nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • multimedia wizualne nie posiadają lektora,
 • brak tekstu alternatywnego w niektórych przypadkach,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,
 • informacje zwrotne formularza nie identyfikują jednoznacznie błędu,
 • brak sugestii poprawnego wypełnienia formularza,
 • brak informacji o otwarciu nowego okna/zakładki w przeglądarce,

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Podmiot publiczny zapewnia, że na bieżąco, w ramach dostępnych środków i zasobów, będzie dostosowywał stronę do pełnej zgodności z ustawą. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Zimowska-Ciupka, e-mail: bzc@op.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 61 2858047 lub 605905284. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej ul. 20 Października 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szkola-3@sp3sroda.edu.pl .
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 2

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia: 1 wejście od ul. 20 Października, 1 wejście od ul. Kościuszki oraz 2 wejścia od boiska szkolnego.
 • Do wejść prowadzą schody oraz jeden podjazd dla wózków przy wejściu od boiska szkolnego.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia wyłącznie na parterze budynku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, przy sali nr 5.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres szkola-3@sp3sroda.edu.pl lub  osobiście w sekretariacie szkoły, drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20 Października 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej

Kamila Waligóra – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej

  tel.:        605 905 254     lub     61 285 80 47
  e-mail:  szkola-3@sp3sroda.edu.pl

Skip to content